Semináře do sborovny

 

Alkion centrum s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT 

pod č.j.: MSMT- 16545/2020-1

 

Nabízíme možnost připravit podle potřeb vaší školy jednorázové vzdělávací akce pro celý kolektiv, případně kolektivy několika škol.

 

 

Co potřebuji vědět aneb Cesta k dobré učitelce

Komu je seminář určen:

Seminář je určen nejen začínajícím pedagogům, ale i pedagogům s praxí, kteří si chtějí osvěžit základní pilíře pedagogické profese v předškolním zařízení. Vzdělávací akce je praktická a interaktivní, nastavená jako podpora a pomoc.

Zkušenosti: velkou výhodou je účast celého pedagogického kolektivu MŠ, jelikož obsah semináře a informace, které zazní, jsou těžce přenositelné.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je předat ucelený blok informací a dovedností, které pomohou pedagogům zopakovat si teoretický rámec, osvojit, utřídit, upevnit a doplnit vše potřebné k celistvým vědomostem, bez kterých se učitel v MŠ neobejde. Účastníci semináře si vyjasní a prakticky rozeberou základní pojmy z RVP PV, v návaznosti na ŠVP, TVP, KOVY tak, aby jim každý dobře rozuměl a dokázal je v praxi použít. Velkou část vzdělávací akce tvoří potřebné sdílení dobré praxe.

Obsah semináře:

RVP PV (základní orientace v dokumentu)

Seznámení s dokumentem, zaměření na metody a formy práce, terminologie cílů a výstupů, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti.

ŠVP PV a TVP (v návaznosti na RVP PV)
Integrované bloky, vlastní vzdělávací nabídka, plánování a realizace TVP.

Základní podmínky vzdělávání:

Věcné (uspořádání, pomůcky, bezpečnost), životospráva (rytmus, řád aj.), psychosociální (adaptace, respektování potřeb, pravidla soužití), řízení MŠ (týmová práce, plánování), personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů.

Režim dne:

Různé uspořádání (pevný x vázaný) a organizace, pohybové aktivity, plnění cílů (nabídka činností, aktivity řízené, spontánní), režimové momenty apod.

Časová dotace: 16 vzdělávacích hodin

Lektorky: Renata Nováková, Mgr. Jana Dvořáková

Cena: 2 400,-Kč/osoba

Téma, termín a čas vzdělávacího programu bude domluven podle požadavků a možností školy.

Reference:

„Dobrý den, musím moc poděkovat za úžasný, perfektní a profesionální seminář. Přinesl nám konečně přehled, jak a co dělat. Děkujeme.“

Věra Cikánová, ředitelka MŠ Stříbro

„Chtěla bych Vám poděkovat za možnost využít nabídku a uskutečnit seminář pro můj pedagogický kolektiv. Seminář byl úžasný, a především profesionálně vedený. Obě lektorky byly velmi fundované, hodnotím kladně odbornost, užitečnost a celkovou organizaci semináře. Prezentace byly velmi dobře strukturované, obsahovaly všechny potřebné informace a nebyly zbytečně dlouhé. Lektorky měly příjemný přednes a vše bylo doplněno příklady z praxe, veškeré informace byly ucelené a jsou základem pro dostudování oblastí, ve kterých se méně orientujeme. Opravdu velice děkujeme, teď víme, že děláme svoji práci správně a že se stále zdokonalujeme.“

Bc. Šárka Škrabalová, ředitelka MŠ Čtyřlístek Mělník

Akreditované semináře:

Semináře s časovou dotací 8 hodin

č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – asertivní komunikace a chování

Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pracovním týmem

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – komunikace jako účinný nástroj spolupráce


č.j.: MSMT- 27276/2019-2- 73

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga – Psychohygiena pomocí zvuků přírodních nástrojů


č
.j.: MSMT- 1032/2020-3-12

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

Asistent pedagoga v mateřské škole

Co potřebuji vědět aneb Cesta k dobré učitelce (16 hod)


č
.j.: MSMT- 21386/2021-4-642

Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem

Podpora pedagoga na jeho profesní cestě


Webináře:

č.j.: MSMT- 21386/2021-4-642

Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem – webinář
Podpora pedagoga na jeho profesní cestě – webinář
Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče – webinář