Supervize jako podpora

 

Původně byla supervize běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je podporou  i ve školství. Jsme rádi, že se stala součástí „šablon“ pro mateřské školy.

 

Co obnáší proces supervize

Slovo supervize může vyvolávat představu jakési kontroly nebo hodnocení. V koncepci vzdělávací společnosti Alkion však supervizí rozumíme laskavou podporu, bezpečné sdílení a společné hledání východisek. V procesu supervize můžeme vidět dva subjekty: supervizora a supervidovaného. Hlavní rolí supervizora je být průvodcem.

 

Supervizor pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet řešení v nejrůznějších situacích. Supervidovaný je jedinec, tým, skupina, nebo zařízení, které dobrovolně vstupuje do procesu supervize a sleduje tím například posun, řešení, stabilitu, sdílení či hledání nových možností, případně i eliminaci konfliktů.

V této chvíli nejspíš vyvstane otázka: Proč máme zvát někoho zvenčí? Dokážeme si věci vyřešit sami. Ano, společně jistě vyřešíte hodně, ale přesto jste všichni „ponořeni“ do situace ve vaší organizaci, a tudíž je lepší pracovat s odborníkem, který není zatížen vazbami týmu, nahlíží zvenčí, přináší nové pohledy i možnosti. Může na sebe vzít zodpovědnost za otevření komunikace o tématech, která jsou pro vás velmi složitá či ožehavá.

Supervize jako model učení a cesta k sebepoznání

Současně může být supervize modelem učení – jde v podstatě o vzdělávací aktivitu, o cestu k sebepoznání. Důležitým prvkem supervize je rovnovážný vztah mezi supervizorem a supervidovaným, nikdo není nikomu nadřízeným ani podřízeným. Všichni zúčastnění jsou odborníky ve svém oboru a společnými silami hledají to nejlepší východisko. V tom tkví hlavní rozdíl mezi supervizí a hospitací nebo inspekcí. Hospitace sleduje metody a cíle vzdělávání. Jde o odbornou podporu práce. Inspekci charakterizujeme jako kontrolu správnosti a dodržování pravidel. Supervize je podpora.

 

Přínos a cíl supervize

Supervize má navíc zásadní přínos v pohledu zvenčí. Supervizor vytváří  bezpečný rámec, kterým je mimo jiné důvěrnost informací. Supervize může přinést zkušenost, že nám někdo aktivně naslouchá, přičemž informace zůstanou důvěrné.

Je zřejmé, že součástí procesu učení a výchovy žáků nejsou jen znalosti učitele z oboru pedagogiky, ale i osobnost učitele, jeho charakterové a temperamentové vlastnosti, zdravotní stav, schopnost snášet zátěž. Právě v oblasti zvládání pracovní zátěže může supervize účinně pomoci.

Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ dokáže dobrá supervize prospět nejen supervidovanému, ale především jeho klientům (žákům) i zaměstnancům. Záměrem supervize je zkrátka učitelům pomáhat a podporovat je.

 

Reference Bc. Hedviky Cempírkové, ředitelky  Ratolest – dětská péče a léčebná rehabilitace, Pardubice

„Na paní Hrbkovou jsem se obrátila na základě doporučení kolegyně z mateřinky v období, kdy došlo v naší organizaci k organizačním změnám, které vyvolaly neklid a nejistotu v našem pracovním týmu. Zpočátku kolegyně o supervizní setkání nejevily zájem, byl to pro ně nový pojem a nevěděly co mají od setkání se supervizorem očekávat. Paní Hrbková si však brzy získala jejich důvěru a dnes se na setkání s ní těší. Pomáhá jim překonat pracovní starosti a skloubit profesní život s jejich soukromým životem. Vzhledem k zaměření naší organizace léčebná fyzioterapie a dětská skupina, každý den přicházíme do styku s klienty a supervize nám pomáhá překonávat případné konflikty a je velmi dobrou prevencí. Pro mne, jako vedoucího pracovníka, je paní Hrbková oporou a pomocníkem při řešení problémů, které s vedením týmu souvisejí. Společně se nám podařilo stabilizovat tým a vytvořit přátelskou atmosféru na našem pracovišti.“