Obchodní podmínky

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Alkion centrum s.r.o. pro realizaci vzdělávacích akcí

Základní údaje o společnosti:

Alkion centrum, s. r. o., se sídlem Praha 4, Štichova čp. 598, PSČ 149 00
IČ: 28996976, DIČ: CZ28996976
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 158770
(dále jen „Společnost Alkion“)

 

Vymezení pojmů:

 1. Objednatel či kupující: zájemce o realizaci vzdělávací akce či účastník vzdělávací akce
 2. Vzdělávací akce: seminář, kurz, distanční dlouhodobý vzdělávací kurz, konference, e-learningový kurz a další možné typy vzdělávacích programů.
 3. Otevřený kurz: kurz, na který se mohou přihlásit jednotliví zájemci. Otevřené kurzy mají předem stanovený termín a Společnost Alkion přijímá od jednotlivých účastníků přihlášky.
 4. Objednávka: písemná objednávka realizace vzdělávací akce či přihláška účastníka na vzdělávací akci v písemné či elektronické podobě.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednávateli či účastníky vzdělávacích akcí a Společností ALKION jako jejich pořadatelem

 

 

I. Obchodní podmínky pro otevřené kurzy

Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a Společností ALKION. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Společnosti ALKION.
 2. Objednávky či přihlášky je možno Společnosti ALKION zasílat i v elektronické podobě. Takto zaslaná objednávka (např. e-mailem) je rovněž považována za závaznou.
 3. Jednotlivé objednávky jsou evidovány podle pořadí.

Platební podmínky

 1. Účastnický poplatek za účast na vzdělávací akci je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Společností ALKION.
 2. Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů.
 3. Účastnický poplatek či sjednanou cenu je třeba uhradit nejpozději den před konáním dané vzdělávací akce. Rozhodujícím okamžikem je den připsání fakturované částky na bankovní účet Společnosti ALKION.
 4. Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře.
 5. Objednatel se může se Společností ALKION dohodnout na hotovostní platbě fakturované částky. Takovouto platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací akce.
 6. Při nízkém počtu přihlášených účastníků se akce neuskuteční. V takovém případě bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Objednatel či účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast na vzdělávací akci nejpozději do 14 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má objednatel či účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazeného účastnického poplatku či sjednané ceny (v případě, že již byla uhrazena). Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nemá Společnost ALKION povinnost brát zřetel.
 2. Objednatel má právo v případě při své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního účastníka).

 

II. Obchodní podmínky pro kurzy realizované na objednávku

Kurzem realizovaným na objednávku se rozumí vzdělávací akce, kterou Společnost ALKION pořádá pro jednoho či více objednatelů. Takovýchto vzdělávacích akcí se účastní větší počet účastníků a Společnost ALKION je pro objednatele pořádá na klíč. Jedná se např. o vzdělávací akce realizované pro celé pedagogické sbory nebo jejich část.

Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a Společností ALKION. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Společnosti ALKION.
 2. Závazné objednávky je možno Společnosti ALKION zasílat i v elektronické podobě (např. e-mailem).
 3. Na každé objednávce vzdělávací akce musí být uvedena identifikace Společnosti ALKION (jakožto organizátora) a identifikace objednatele. Objednávka musí dále obsahovat název kurzu (téma), jeho délku (počet vyučovacích hodin), termín a místo konání, počet účastníků kurzu, sjednanou cenu za 1 účastníka a celkovou sjednanou cenu.

Platební podmínky

 1. Sjednanou cenu za realizaci vzdělávací akce je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Společností ALKION. Podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH je cena rekvalifikačních seminářů osvobozena od DPH.
 2. Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů od vystavení.
 3. Sjednanou cenu je třeba uhradit nejpozději den před koná-ním dané vzdělávací akce. Rozhodujícím okamžikem je den připsání fakturované částky na bankovní účet Společnosti ALKION.
 4. Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na výzvě k platbě, resp. faktuře.
 5. Objednatel se může se Společností ALKION dohodnout na hotovostní platbě fakturované částky. Takovouto platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací akce.
 6. V případě, že se vzdělávací akce zúčastní vyšší počet účastníků oproti počtu uvedenému v závazné objednávce, je Společnost ALKION oprávněna za tyto účastníky Objednateli doúčtovat částku odpovídající ceně za každého účastníka nad počet uvedený v závazné objednávce.
 7. V případě, že se vzdělávací akce zúčastní nižší počet účastníků oproti počtu uvedeném v závazné objednávce, se celková sjednaná cena nemění.

 

III. Ostatní

 1. Společnost ALKION si vyhrazuje právo na úpravu programu vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor.
 2. Každý z účastníků obdrží po absolvování vzdělávací akce osvědčení.
 3. Objednatel či účastník vzdělávací akce uděluje Společnosti ALKION souhlas s uvedením svých kontaktních údajů na objednávce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může objednatel (účastník) kdykoli odvolat písemnou formou. Společnost ALKION zaručuje, že takto získané informace nebudou poskytnuty třetím osobám a že zabezpečí jejich ochranu.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2018