Otevřené semináře

Alkion centrum s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT pod číslem:

 

Č.j.: MSMT- 16545/2020-1

Nabízíme možnost připravit podle potřeb vaší školy jednorázové vzdělávací akce pro celý kolektiv, případně kolektivy několika škol.

 

NEJNOVĚJŠÍ SEMINÁŘ DO SBOROVNY

                                 

                                 

                                      

                                          Co potřebuji vědět aneb Cesta k dobré učitelce

 

 

 

 

Komu je seminář určen:

Seminář je určen nejen začínajícím pedagogům, ale i pedagogům s praxí, kteří si chtějí osvěžit základní pilíře pedagogické profese v předškolním zařízení. Vzdělávací akce je praktická a interaktivní, nastavená jako podpora a pomoc.

Zkušenosti: velkou výhodou je účast celého pedagogického kolektivu MŠ, jelikož obsah semináře a informace, které zazní, jsou těžce přenositelné.

 

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je předat ucelený blok informací a dovedností, které pomohou pedagogům zopakovat si teoretický rámec, osvojit, utřídit, upevnit a doplnit vše potřebné k celistvým vědomostem, bez kterých se učitel v MŠ neobejde. Účastníci semináře si vyjasní a prakticky rozeberou základní pojmy z RVP PV, v návaznosti na ŠVP, TVP, KOVY tak, aby jim každý dobře rozuměl a dokázal je v praxi použít. Velkou část vzdělávací akce tvoří potřebné sdílení dobré praxe.

 

Obsah semináře:

RVP PV (základní orientace v dokumentu)

– seznámení s dokumentem, zaměření na metody a formy práce, terminologie cílů a výstupů, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti

ŠVP PV a TVP (v návaznosti na RVP PV)

– integrované bloky, vlastní vzdělávací nabídka, plánování a realizace TVP

 

Základní podmínky vzdělávání

– věcné (uspořádání, pomůcky, bezpečnost), životospráva (rytmus, řád aj.), psychosociální (adaptace, respektování potřeb, pravidla soužití), řízení MŠ  (týmová práce, plánování), personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů

 

Režim dne

– různé uspořádání (pevný x vázaný) a organizace, pohybové aktivity, plnění cílů (nabídka činností, aktivity řízené, spontánní), režimové momenty apod.

 

Časová dotace:  16 vzdělávacích hodin

 

Cena:  2 400/osoba

 

                   

                             

                                       Akreditované semináře:

 

 

Semináře s časovou dotací 6 hodin

Č.j.: MSMT- 12185/2017-3-524

Psychohygiena pro pedagogy MŠ a ZŠ

Hranice a rituály ve výchově dětí

Psychická odolnost

Asertivní řešení konfliktů

Jak zacházet se stresem

Komunikace s rodiči

 

Semináře s časovou dotací 8 hodin

Č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů- asertivní komunikace a chování

Zástupkyně ředitelky mateřské školy-most mezi ředitelkou a pracovním týmem

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů-komunikace jako účinný nástroj spolupráce

 

Č.j.: MSMT- 27276/2019-2- 73

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga – Psychohygiena pomocí výtvarných aktivit

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga – Psychohygiena pomocí zvuků přírodních nástrojů

 

Č.j.: MSMT- 1032/2020-3-12

1. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

2. Asistent pedagoga v mateřské škole

3. Co potřebuji vědět aneb Cesta k dobré učitelce

 

 

Téma, termín a čas vzdělávacího programu bude domluven podle požadavků a možností školy.